1.BMW質化偵查檢視企業獲利
a.business model要挑有差異化與獨佔力的經營模式:成本優勢、通路優勢、產品差異化優勢、技術與專利優勢、創新優勢、

b.M=市場規模+市佔率
c.W:經營者

  • 股東結構大股東持股比http://www.tdcc.com.tw  http://stock.nlog.cc
  • 說了什麼
  • 團隊背景(是否有知名企業的人)
  • 善待股東否?
  • 是否在媒體曝光過度
  • 股票進出點追踨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.troc量化分析
a.trend,產業(大t)與公司(小t)的長期趨勢
b.r=river+ROE,護城河與股東權益報酬率
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.0=企業短期營運動能
d.c=製造現金的能力及客戶基礎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    全站熱搜

    棒尬 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()